profile

Board

- Toshihiro YOSHIMURA (Architect, *Chairman / Founder of CAAK) 
- Tatsu MATSUDA (Architect *Founder of CAAK)  
- Naoki NODA (Freelance, *Administrator of Machiya in Teramachi) 
- Noriko RINNO (Architect, *Founder of CAAK) 
- Masahiro SAITO (Artist) 
- Meruro WASHIDA (Curator, *Founder of CAAK) 

Staff

- Akiko ISHIZUKI
- Akiko YAMAMOTO
- Fumihiro NISHIKAWA
- Kenichi SHINOHARA
- Keitaro TADA
- Ken YOKOGAWA
- Junpei FUKAO
- Maiko MICHIZOE
- Masato NAKASHIMA
- Miuki KOZONO
- Nana TAGAMI
- Naohiro OKUMURA
- Tomoaki MATSUO
- Wataru TAKAHAHI
- Yoshiyuki TANIUCHI
- Yoshinori YASHIRO
- Yu GOTO
- Yuko HEIUCHI
- Yuichirou MORITA
- Yumi UCHIDA
- Yuya WARIDASHI


Brother

- Momoyo KAIJIMA (Architect, Atelier Bow-Wow) 
- Yoshiharu TSUKAMOTO (Architect, Atelier Bow-Wow)English Translation (Concept) 

- Nathan ELCHERT

Language

category

archive